Chủ đề thi đua năm 2024: “THI ĐUA SÁNG TẠO - VỀ ĐÍCH THÀNH CÔNG”
Chủ đề thi đua năm 2024: “THI ĐUA SÁNG TẠO - VỀ ĐÍCH THÀNH CÔNG”

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DẦU KHÍ”

GIAI ĐOẠN 2024 - 2028

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU

1. Mục đích, ý nghĩa:

- Nhằm tạo động lực mới trong đội ngũ đoàn viên, người lao động Dầu khí và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp, đồng hành cùng Tập đoàn và đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu, kế hoạch quản trị hàng năm và chiến lược phát triển Tập đoàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, gắn hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn”.

- Tăng cường sự chủ động tham gia tích cực của tổ chức Công đoàn các cấp trong Tập đoàn cùng với Tập đoàn và đơn vị thành viên, nâng cao các biện pháp quản trị hiệu quả mục tiêu, phát huy nội lực, khơi nguồn năng lượng mới trong đội ngũ người lao động Dầu khí.

- Phát huy tối đa trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của người lao động Dầu khí và Tôn vinh, ghi nhận, khen thưởng những kết quả, giá trị mà người lao động Dầu khí mang lại.

- Phát huy vai trò đồng hành của các cấp công đoàn, người lao động trong Tập đoàn, tiếp tục phát huy tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu" với phương châm "Đồng hành, đồng bộ, toàn diện, liên tục, hướng đích", tập trung xây dựng Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững, xây dựng, nâng tầm giá trị cốt lõi văn hóa Dầu khí, khẳng định niềm tự hào của người lao động Dầu khí.

2. Yêu cầu

- Chương trình thi đua cần được triển khai cụ thể, thiết thực và triển khai rộng rãi đến toàn thể đội ngũ người lao động Dầu khí;

- Chương trình cần có sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp với tổ chức Công đoàn để đạt được kết quả cao nhất phục vụ hài hòa cho lợi ích của tổ chức doanh nghiệp và gắn với lợi ích của người lao động.

- Nội dung chương trình thi đua cần được bám sát đặc điểm đặc thù và sát với nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược phát triển của Tập đoàn và của từng đơn vị.

- Việc tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng cần được thực hiện kịp thời, thường xuyên (có thể xem xét khen thưởng đột xuất từ đơn vị) để tạo động lực, khích lệ, động viên người lao động và lan tỏa rộng rãi trong đơn vị, Tập đoàn đối với những tập thể, cá nhân gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong Tập đoàn và trong tổ chức Công đoàn.

- Gắn những kết quả đóng góp sáng kiến, giải pháp, ý tưởng của người lao động với chính sách động viên phù hợp với từng đơn vị tổ chức để tạo ra mục tiêu phấn đấu và quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

- Là đoàn viên, người lao động tại các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có tổ chức Công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn DKVN.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Chỉ tiêu thi đua của chương trình:

- Trong giai đoạn 2024 - 2028 phấn đấu đạt ít nhất 5.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp, ý tưởng (gọi chung là “Sản phẩm sáng tạo”) có ý nghĩa thiết thực, mang lại giá trị, hiệu quả cho Tập đoàn/Công đoàn DKVN và các đơn vị tham gia Chương trình. Cụ thể, năm 2024 là năm đầu triển khai phấn đấu đạt 1.200 “Sản phẩm sáng tạo”.

2. Thời gian chương trình:

- Từ 01/1/2024 đến hết 31/12/2028 (riêng năm 2024 sẽ xem xét các “Sản phẩm sáng tạo” đã đưa vào ứng dụng từ 01/6/2023).

3. Chủ đề thi đua hàng năm:

- Hàng năm Công đoàn DKVN sẽ xây dựng chủ đề thi đua phù hợp, bám sát tình hình phát triển của Tập đoàn và Công đoàn DKVN.

- Chủ đề thi đua năm 2024: “THI ĐUA SÁNG TẠO - VỀ ĐÍCH THÀNH CÔNG”

4. Các “Sản phẩm sáng tạo” tham gia Chương trình:

- Các “Sản phẩm sáng tạo” tham gia Chương trình là các đề tài, sáng kiến, giải pháp, ý tưởng cụ thể như sau:

4.1. Các “Sản phẩm sáng tạo” về Chuyên môn:

a. Đề tài: Là các Nhiệm vụ KHCN, Đề tài nghiên cứu đã được Hội đồng KHCN/Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở/Hội đồng sáng kiến cơ sở nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu.

b. Sáng kiến: Là các Sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở xét duyệt và Lãnh đạo đơn vị ban hành Quyết định công nhận Sáng kiến trong đó ghi rõ giá trị làm lợi hoặc không tính được giá trị làm lợi thì nêu rõ lợi ích xã hội (góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người…).

c. Giải pháp: Là các Giải pháp đã được áp dụng vào thực tế mang lại giá trị làm lợi tính được bằng tiền hoặc không tính được bằng tiền (quản lý điều hành, tạo công ăn việc làm, cải thiện điều kiện sống, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường...) và được cấp có thẩm quyền xác nhận đã áp dụng, cụ thể là: Lãnh đạo đơn vị xác nhận.

d, Ý tưởng: Là các Ý tưởng sáng tạo mang tính khả thi, có khả năng áp dụng vào thực tiễn và được cấp có thẩm quyền xác nhận sẽ áp dụng, cụ thể là: Lãnh đạo đơn vị xác nhận.

*Ghi chú: Đối với Công đoàn Cơ quan Tập đoàn do đặc thù hoạt động của bộ máy điều hành Tập đoàn: Các “Sản phẩm sáng tạo” về chuyên môn thuộc nhóm Giải pháp, ý tưởng: Chỉ cần Xác nhận của Trưởng các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

4.2. Các “Sản phẩm sáng tạo” về đổi mới trong hoạt động của tổ chức Công đoàn:

- Là các đề tài, sáng kiến, giải pháp, ý tưởng trong hoạt động công đoàn, thể hiện tính mới, sáng tạo, thay đổi tốt hơn so với trước đây như: Cách thức tổ chức, điều hành, quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hơn; các tác nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công đoàn các cấp; nghiên cứu, đề xuất phương pháp, mô hình, cách làm mới; cải tiến phương thức, quy trình, cách làm cũ để thuận lợi hơn trong tổ chức hoạt động công đoàn; tham mưu, đề xuất nội dung về các cơ chế, chính sách, chế độ có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động…, cụ thể:

+ Các “Sản phẩm sáng tạo” là đề tài, sáng kiến đã đưa vào ứng dụng, triển khai, mang lại hiệu quả, …..liên quan đến chuyên môn thì phải được các cấp chuyên môn công nhận như: Hội đồng KHCN/Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở/Hội đồng sáng kiến cơ sở nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu; hoặc các “Sản phẩm sáng tạo” là giải pháp, ý tưởng đã và đang triển khai đưa vào ứng dụng thì phải được Lãnh đạo đơn vị ký xác nhận đã áp dụng/sẽ áp dụng.

+ Các “Sản phẩm sáng tạo” là đề tài, sáng kiến đã đưa vào ứng dụng, triển khai, mang lại hiệu quả, ….cho tổ chức Công đoàn thì phải được các cấp Công đoàn công nhận như: Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn DKVN.

+ Hoặc các “Sản phẩm sáng tạo” là giải pháp, ý tưởng mang tính khả thi, có hướng triển khai áp dụng rộng rãi phải được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN xác nhận sẽ áp dụng, triển khai sau khi thông qua Hội đồng thi đua cấp đơn vị và đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Công đoàn DKVN xem xét phê duyệt.

5. Các “Sản phẩm sáng tạo” đủ điều kiện tham gia Chương trình:

- Các “Sản phẩm sáng tạo” phải đạt đủ các điều kiện xác nhận của cấp có thẩm quyền tại điểm 4.1, 4.2, mục 4 phần III (Các “Sản phẩm sáng tạo” tham gia Chương trình).

- Các “Sản phẩm sáng tạo” có thể mang lại giá trị làm lợi tính được bằng tiền hoặc không tính được bằng tiền, đối với các “Sản phẩm sáng tạo” không tính được bằng tiền phải trình bày rõ hiệu quả mang lại về mặt xã hội, quản lý, quản trị…

- Là các “Sản phẩm sáng tạo” đăng ký thành công trên hệ thống trong thời gian diễn ra Chương trình từ 01/1/2024 đến hết 31/12/2028.

6.  Các “Sản phẩm sáng tạo” không tính trong Chương trình

- Các “Sản phẩm sáng tạo” chưa đủ các điều kiện công nhận tại điểm 4.1, 4.2, mục 4 phần III (chưa đủ các xác nhận của cấp có thẩm quyền) và ngoài thời gian quy định của Chương trình.

- Các “Sản phẩm sáng tạo” có nội dung trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội.

- Các “Sản phẩm sáng tạo” đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

IV. PHÂN BỔ CHỈ TIÊU, ĐĂNG KÝ

1. Số lượng phân bổ chỉ tiêu

- Căn cứ tình hình thực tế hàng năm, Chương trình sẽ phân bổ và giao chỉ tiêu số lượng “Sản phẩm sáng tạo” cho các đơn vị (kèm theo bảng phân bổ năm 2024), cách thức phân bổ theo các tiêu chí:

+ Theo số lượng NLĐ của đơn vị (năm 2024 khoảng 2%).

- Phân bổ thêm với các đơn vị:

+ Có điều kiện, môi trường phát triển phong trào sáng kiến, sáng tạo do đặc điểm, đặc thù, mô hình hoạt động SXKD của đơn vị.

+ Các đơn vị đã có truyền thống đi đầu trong phong trào Lao động sáng tạo.

2. Hướng dẫn đăng ký:

Đăng ký qua phần mềm quản lý các “sản phẩm sáng tạo dầu khí” của chương trình thi đua đổi mới sáng tạo Dầu khí.

V. CÔNG TÁC TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

Công đoàn DKVN sẽ tổ chức tổng kết tuyên dương khen thưởng hàng năm như sau:

1. Đối với Tập thể:

- Tuyên dương khen thưởng đối với các đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao:

+ Tập thể tiêu biểu xuất sắc: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao và số “Sản phẩm sáng tạo” thuộc nhóm Đề tài, Sáng kiến chiếm ít nhất 25% (1/4) tổng số lượng “Sản phẩm sáng tạo” theo phân bổ hàng năm trở lên.

*Ví dụ: Trong số 100 “Sản phẩm sáng tạo” đơn vị A hoàn thành theo số lượng phân bổ thì phải có ít nhất 25 “Sản phẩm sáng tạo”  thuộc nhóm Đề tài, sáng kiến (tính cả Chuyên môn và Công đoàn).

+ Tập thể tiêu biểu: Hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu được giao hàng năm.

2. Đối với Cá nhân:

- Là các cá nhân có các “Sản phẩm sáng tạo” tiêu biểu thuộc nhóm Đề tài, Sáng kiến, giải pháp do các đơn vị tự lựa chọn, đề xuất:

+ Cá nhân tiêu biểu, xuất sắc: Là các cá nhân có một hoặc nhiều “Sản phẩm sáng tạo” tham gia Chương trình  thuộc nhóm Đề tài, Sáng kiến đã đưa vào triển khai áp dụng thực tế, mang lại hiệu quả về kinh tế và xã hội; có sức lan tỏa trong và ngoài đơn vị.

+ Cá nhân tiêu biểu: Là các cá nhân có nhiều “Sản phẩm sáng tạo” thuộc nhóm giải pháp tiêu biểu tham gia Chương trình.

+ Đối với “Sản phẩm sáng tạo” đổi mới trong hoạt động Công đoàn, Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn DKVN căn cứ tính đặc biệt xuất sắc, đã đưa vào triển khai hiệu quả hoặc có thể ứng dụng rộng rãi trong hệ thống Công đoàn để xét thưởng.

- Số lượng khen thưởng:

Đối với các đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao: Khen thưởng 10% số lượng “Sản phẩm sáng tạo” đã tham gia Chương trình (tính cả số lượng vượt).

Đối với các đơn vị không hoàn thành kế hoạch: Tùy theo mức độ hoàn thành của đơn vị, Công đoàn DKVN sẽ xem xét khen thưởng các cá nhân có đề tài, sáng kiến mang lại giá trị làm lợi cao, tính ứng dụng rộng rãi hoặc có nhiều “Sản phẩm sáng tạo”  tích cực tham gia Chương trình.

- Ghi chú:

* Đối với các “Sản phẩm sáng tạo” có giá trị làm lợi cao, quy mô lớn, tính cải tiến, ứng dụng cao, dễ lan tỏa, áp dụng vào thực tế là tiêu chí ưu tiên để xét đề nghị khen thưởng cấp cao hơn.

* Các “Sản phẩm sáng tạo” thuộc nhóm Ý tưởng được tính vào số lượng chỉ tiêu phân bổ cho các đơn vị hàng năm và khen thưởng tại các cấp Công đoàn trực thuộc, không đề nghị khen thưởng tại cấp Công đoàn DKVN.

3. Kinh phí khen thưởng:

- Từ nguồn kinh phí Công đoàn DKVN và các nguồn huy động khác (nếu có).

- Mức thưởng: Công đoàn DKVN sẽ quy định mức thưởng phù hợp đảm bảo tính động viên các tập thể và cá nhân tích cực tham gia, đóng góp cho Chương trình.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Xây dựng Chương trình thi đua “Đổi mới Sáng tạo Dầu khí” giai đoạn 2024-2028; Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Chương trình thi đua.

- Tổ chức phát động, ký cam kết, giao ước thi đua thực hiện Chương trình giai đoạn 2024-2028 (tổ chức vào Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2024), nội dung cụ thể:

+ Hoàn thành chỉ tiêu Quản trị của Tập đoàn năm 2024.

+ Hoàn thành chỉ tiêu Chương trình thi đua “Đổi mới Sáng tạo Dầu khí” giai đoạn 2024 - 2028 và chỉ tiêu năm 2024.

- Tổ chức Tổng kết, đánh giá, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc và phát động thi đua hoàn thành chỉ tiêu Chương trình hàng năm (tổ chức vào Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm).

- Đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đột xuất theo quy định.

- Giao Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động là đầu mối triển khai thực hiện chương trình, theo dõi đôn đốc và báo cáo.

2. Các Công đoàn trực thuộc:

- Báo cáo, đề xuất với cấp ủy, tổ chức Đảng; phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thi đua.

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp cam kết giao ước thi đua, triển khai thực hiện chương trình, tổ chức tổng kết, đánh giá, tôn vinh khen thưởng tại cấp đơn vị đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều “Sản phẩm sáng tạo” vào các dịp sơ kết, tổng kết hàng năm, khen thưởng đột xuất để kịp thời động viên và báo cáo Công đoàn DKVN.

- Trình và đề xuất khen thưởng cấp Tập đoàn/Công đoàn DKVN theo hướng dẫn tại các đợt tổng kết hàng năm và tổng kết Chương trình.

- Công đoàn các cấp phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng cấp căn cứ tình hình thực tế dành nguồn kinh phí để tuyên dương, khen thưởng đột xuất; nghiên cứu, xem xét có các hình thức nâng lương, nâng bậc chức danh…đối với các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, điển hình đảm bảo động viên kịp thời, lan tỏa rộng rãi trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.