Chủ đề thi đua năm 2024: “THI ĐUA SÁNG TẠO - VỀ ĐÍCH THÀNH CÔNG”
Chủ đề thi đua năm 2024: “THI ĐUA SÁNG TẠO - VỀ ĐÍCH THÀNH CÔNG”

Chương trình thi đua

đổi mới sáng tạo dầu khí giai đoạn 2024-2028

Bắt đầu

00h00

01/01/2024

Kết thúc

24h00

31/12/2028

Thực hiện

0

Sản phẩm sáng tạo

Đạt chỉ tiêu

5000

Sản phẩm sáng tạo

Thời gian còn lại
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Top đơn vị đăng ký sản phẩm sáng tạo Giai đoạn 2024-2028

Top 2
Sản phẩm sáng tạo
Top 1
Sản phẩm sáng tạo
Top 3
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 4
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 5
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 6
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 7
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 8
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 9
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 10
Sản phẩm sáng tạo

Top 10 đơn vị có giá trị làm lợi lớn nhất trong Giai đoạn 2024-2028

Top 2
VNĐ
Top 1
VNĐ
Top 3
VNĐ
Hạng 4
VNĐ
Hạng 5
VNĐ
Hạng 6
VNĐ
Hạng 7
VNĐ
Hạng 8
VNĐ
Hạng 9
VNĐ
Hạng 10
VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA NĂM 2024

THI ĐUA SÁNG TẠO - VỀ ĐÍCH THÀNH CÔNG

Bắt đầu

00h00

01/01/2024

Kết thúc

24h00

31/12/2024

Thực hiện

0

Sản phẩm sáng tạo

Đạt chỉ tiêu

1200

Sản phẩm sáng tạo

Thời gian còn lại
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Top đơn vị đăng ký sản phẩm sáng tạo Năm 2024

Top 2
Sản phẩm sáng tạo
Top 1
Sản phẩm sáng tạo
Top 3
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 4
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 5
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 6
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 7
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 8
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 9
Sản phẩm sáng tạo
Hạng 10
Sản phẩm sáng tạo

Top 10 đơn vị có giá trị làm lợi lớn nhất trong Năm 2024

Top 2
VNĐ
Top 1
VNĐ
Top 3
VNĐ
Hạng 4
VNĐ
Hạng 5
VNĐ
Hạng 6
VNĐ
Hạng 7
VNĐ
Hạng 8
VNĐ
Hạng 9
VNĐ
Hạng 10
VNĐ